19 mars 2020

TÌNH CẢNH MEKONG: NGƯỜI VIỆT NÊN TỰ TRÁCH MÌNH


Thy đin Hòa Bình xây trên sông Đà mà sông Đà (t ngn) hp vi sông Lô (hu ngn) ti ngã ba Vit Trì ri đ vào dòng sông Hng xuôi v Hà Ni.Khi xây thy đin Hòa Bình trên sông Đà thì lượng nước sông Hng dưới h lưu thay đi hoàn toàn.  Nước đã cn hơn đến 1/2 và Hà Ni gn như vĩnh vin không bao gi s v đê. Đê Yên Ph ni thành hin cũng được h thp đ m rng đường lưu thông cho Hà Ni.


Bây gi nhìn con đê Yên Ph và con đê sông Hng đường Trn Quang Khi chy dài xung Minh Khai Hà Ni. T đó đi ra mép nước con sông Hng vào mùa lũ cũng mt tn sơ sơ... na cây s, đ hiu con sông Hng bây gi không phi là con sông mà ngày xưa c mùa lũ là dân Bc c như ngi lên đng la.Bây gi tình cnh Đng Bng Sông Cu Long b hn nng, chúng ta vn theo mt motif hay tư duy cũ mèm là đ li cho Trung Quc xây đp trên thượng ngun xa lc. Trong khi bn cht con sông Mekong ti thượng ngun là sông nh, dòng chy yếu và lưu lượng nước thm chí còn thua xa nhng con sông Sài Gòn, Đng Nai.Sông Mekong dài 4700km thì phn chy trong lãnh th TQ hơn 2000km len li gia cao nguyên Thanh Tng (Thanh Hi và Tây Tng) vi ngun nước ch yếu góp li t các con sui con lch nh chy ra t s tan tuyết.Gn 3000km còn li ca con sông Mekong chy qua biên gii các nước Miến, Thái, Lào và bt đu vào Campuchia nm ni thuc hoàn toàn trong đt nước Chùa Tháp. Lúc này lượng nước sông Mekong ph thuc ln vào các con sông ti H Lào, Bc Campuchia và min Trung  Vit Nam bên dãy Tây Trường Sơn đ vào bi các con sông sui do rng mưa nhit đi to nên.Đây là ngun nước chính to nên s to ln, vĩ đi cho con sông Mekong h lưu. Nên nh rng vi người Trung Quc, con sông Lan Thương tc Mekong lãnh th TQ là con sông nh và nó thm chí không to ra được nn văn minh qun cư nào hai bên b sông nó đi qua .Nếu tính t ĐBSCL ti vùng Tha Thiên, tc biên gii H Lào Bc Miên theo đường b QL1 là 1100km thì chiu dài dòng Mekong vi đường chy un lượn phi có chiu dài lên đến 1500km, tc là 1/3 chiu dài tng dòng sông.S dy d sai lch v đa lý cng vi thành kiến muôn đi vi TQ đã to ra rng con sông Mekong hay ĐBSCL cn nước là do TQ xây đp đu ngun. Trong khi cho đến nay các con s đu cho biết các h thy đin ca TQ ch chiếm gi 7% tng lưu lượng nước mà Mekong đ ra ca bin ti Vit Nam. Vy 43% lưu lượng nước còn li đâu nếu tính rng sông Mekong ch còn 50% lượng nước so vi nguyên thy?Vit Nam làm gì vi các con sông Sekong ti H Lào mà ngun chy nó là ti A Lưới A Shau - Huế, hay các con sông Sesan và Srepok ti Kontum, Gia Lai, Daklak, Daknong.Chúng ta có được dy rng thy đin Yali đã chn dòng nước đ vào Mekong và trên con sông Sesan có 9 đp thy đin Vit Nam đã xây. Thy đin A Lưới nước dưới h đp chy vào Bin Đông hay chy vào Mekong, chúng ta có được dy là nó chính là đu ngun sông Se Kong chy vào Mekong không?Trên con sông Serepok ln nht nam Tây Nguyên thì Vit Nam đã làm bao nhiêu con đp? Đã có bao nhiêu người kiến ngh rng thy đin Srepok 4 và Srepok 4A đã bc t con sông huyn thoi s thi này?Srepok 4 mà có c 4A thì đ hiu trước đó có Srepok 1 Srepok 2 Srepok 3.Và không my người Vit Nam được dy Sesan và Srepok khi vào Campuchia đã hp lưu li to nên dòng chy ln nht đ vào Mekong vi lưu lượng nước trên 13 t m3 nước/năm.Nhng cánh rng mưa nhit đi ti Tây Nguyên nơi to ra lượng nước cho các con sông, Vit Nam còn gi được bao nhiêu hay đi khp Tây Nguyên ch thy trơ tri đi núi, vi cafe, tiêu, cao su...Chúng ta không được dy điu đó, ngoi tr đóng đinh Đng bng Sông Cu Long khô nước là ti bi Trung Quc.Và ri chi bi, đ li được coi là gii pháp và lòng yêu nước?Tác gi: Đăng Khoa