15 septembre 2020

Đồng Tâm

Đồng Tâm ! Đồng Tâm !

Dồn nén tim ta sấm sét gầm

Hỡi cả loài người hãy nhìn xoáy Đồng Tâm !

Hỡi cả loài người hãy nhìn xoáy Đồng Tâm 

Chúng đang tự đóng đinh vào lịch sử

Cái bản mặt tà quyền rừng rú.

 

Đà Lạt 14.9.2020

BÙI MINH QUỐC