07 juillet 2021

Thơ Đoàn Thuận : “CHỐNG DỊCH như CHỐNG GIẶC”

 “Chống dịch như chống giặc”.
Đoàn tình nguyện Hải Dương
lên chuyên cơ bất thường,
vào thành Hồ “chống dịch”.

Ở khách sạn du lịch,
nhìn đại dịch lan mau,
giơ tay cao tự hào
giãn cách để “chống giặc”.

Covid như dịch tặc
”giãy chết” ở Bắc Giang.
Lê Ánh Dương hân hoan
tưởng “tư bản giãy chết”.

Miền Nam nay nhiều “Chệt”
”Tư bản Đỏ” “nội xâm”
Đoàn Hải Dương quyết tâm:
”chống giặc” đến “giãy chết”.


Thảo Điền, 2021
Đoàn Thuận