23 juillet 2021

Thơ Đoàn Thuận : Đôi điều về DỊCH COVID

Corona ở đâu ra.
Gieo mùa Covid gần xa đất trời.
Tóc tang phiền muộn bồi hồi.
Phận người,cát bụi sẽ dời về đâu ?

Buồn đau trước cảnh bể dâu.
Lời than thay tiếng nguyện cầu an nhiên.
Mộ phần bốn triệu dân hiền.
Lây lan trăm triệu, mọi miềm cách ly.

Lệ rơi vô hạn biên thùy.
Năm châu bốn biển sầu bi ngất trời.
Kiếp nghèo phận mỏng chơi vơi.
Kẻ giàu quyền thế cũng tơi tả đời.

Covid 19 lên ngôi.
Toàn quyền biến đổi sân chơi cõi người.
Sinh bầy chính trị đười ươi.
Dịch như giặc cướp nụ cười héo hon.

Thảo Điên, 2021
Đoàn Thuận.