vendredi 5 février 2016

Môn tiếng Việt bị coi nhẹ trong nhà trường phổ thông.


Trần Quang Thành


Hiện nay trong hệ thống giáo duc phổ thông một số trường, một số địa phương đã coi nhẹ môn học tiếng Việt, dồn tâm sức cho môn học tiếng Anh và họ có vẻ hãnh diện về việc làm này.


Nhà giáo Phạm Toàn, một người suốt cả cuộc đời luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục của nhà trường phổ thông. Năm nay đã hơn 80 tuổi ông vẫn miệt mài cùng với các bạn trong nhóm Cánh Buồm biên soạn sách giáo khoa thuộc lãnh vực xã hội đặc biệt là môn dạy tiếng Việt.
Từ Hà Nội, nhà giáo Phạm Tòan bày tỏ sự quan ngại của minh về chất lượng dạy môn tiếng Việt trong nhà trường phổ thông, đặc biệt là việc làm khiêm khuyết của một số trường, một số địa phương đã dành quá nhiều công sức cho môn học tiếng Anh, trong khi sao lãng môn học tiếng Việt

Cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện,
Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe