26 mai 2014

Gửi thư yêu cầu kiện Trung Quốc

Bức thư yêu cầu kiện Trung Quốc đã được trên 3.700 chữ ký và sang nay 26-5-2014 đã được gửi qua đường bưu điện cho:
- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trương Tấn Sang,
- Thủ Tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng ,và
- Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Nguyễn Sinh Hùng.

Dưới đây là vài hình ảnh về việc gửi Bức thư

Gs. Chu Hảo và Bức thư cùng các chữ ký
Tập thư, chữ ký trước khi gửi (Bưu điện Bờ Hồ)
Biên lai gửi ông Nguyễn Sinh Hùng
Biên lai gửi ông Nguyễn Tấn Dũng
Biên lai gửi ông Trương Tấn Sang
 

Trang đầu của Bức thư