14 juillet 2018

GỬI BÁC TRỌNG


Thai Ba Tan

Nghe đồn Võ Kim Cự   
Định cư Ca-na-đa.  
Nếu đúng thì quả thật,  
Xấu mặt cho đảng ta.
Ai đời bí thư tỉnh,
Từ đầu cho đến chân
Đầy lý tưởng cách mạng,
Thế mà rồi bỏ dân,

Bỏ đảng, bỏ lý tưởng,
Bỏ cả Formosa
Để chạy sang tư bản
Thối nát và xấu xa.Như vậy là, thưa bác,
Cái chủ nghĩa Mác-Lê
Thực chất là vớ vẩn,
Nôm na là trò hề.

Tôi hỏi khí không phải,
Liệu rồi bác có ngày
Và cái bộ của bác
Có đi như ông này?

Đi hay không quyền bác.
Còn tôi, một dân thường,
Tôi chọn cách ở lại,
Sống chết cùng quê hương.