15 août 2018

DO CÁC ÔNGĐã đến lúc phải nói rõ sự thật: ai đã gây ra nỗi nhục này?
Những người trẻ chưa nói được chính kiến của mình thì đã bị bịt miệng, vậy họ có thể làm gì được ?

Những người không còn trẻ cũng phải góp phần mở khóa mồm cho chính mình và cho giới trẻ, Đừng mũ ni che tai và bàng quan với thời cuộc!

Ông cựu phó thủ tướng
Tên Vũ Khoan gì gì,
Vừa có một câu phát
Nghe vớ vẩn cực kỳ.


Ông nói rằng tất cả
Khó khăn của nước nhà
Không phải do ai hết,
Mà do chính chúng ta.

Thưa ông, ông nói đúng,
Nhưng xin được nhắc ông.
Ông thiếu một chữ đấy,
Là do đảng các ông.


Một sự thật chua xót -
Mọi vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Đều do đảng mà ra.


Đảng lãnh đạo tuyệt đối,
Không cho ai xen vào.
Giờ cái gì cũng nát,
Do “ta” là thế nào?


Các nước trong khu vực
Mọi cái đều ngon lành
Vì nhờ không có đảng
Sáng suốt và tài tình.


Đã nói, phải nói rõ,
Hoặc im, nếu không cần.
Đảng làm thì đảng chịu.
Không đổ thừa cho dân.