28 juillet 2017

4 KHÔNG

Tượng dân gianKhông nghe, không thấy, không làm

Không nhìn, chỉ giỏi ăn tham nhất làng

Tượng này tặng một số quan

Dân nuôi nhưng lại bạo tàn với dân


Trương Tuần