21 décembre 2019

Khi thấy chúng chia nhau hàng trăm triệu dollars, bạn nghĩ gì ?

Tôi nghĩ tới những địa chủ bị chúng chôn sống vì có vài sào ruộng

Từ Thức