28 décembre 2019

Nguy tai nguy tai cuối năm!


Nguy tai nguy tai cuối năm!


Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị: “Nhiều thông tin do nội bộ đưa ra cho thế lực thù địch chống phá.
Thậm chí có những cán bộ cao cấp, cả những tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang thể hiện hoạt động thù địch.