14 décembre 2019

Lời hay ý Đảng !

Ngoài anh CU3, anh Tập, anh Ủn, còn có cả Đế quốc Mỹ ... kia đấy!