14 décembre 2019

Đừng nói nữa ! Tôi sốt rồi nè !!!


Thiện Tùng

12/12/2019


Ngao du trên mạng , tôi găp các ông các bà nhả ngọc phun châu”. Hãy mặc áo lạnh vào trước khi đọc.


Bộ Bà nhận chìa khóa để mở cửa Việt Nam đón Tàu ?