27 décembre 2018

BÀI VIẾT VỀ TỰ DO BÁO CHÍ CỦA NHÀ CÁCH MẠNG PHAN ĐĂNG LƯU

MỘT TRONG NHỮNG LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN BÁO DÂN TIẾN NGÀY 10/1/1938


Khi con người mất quyền tự do ngôn luận thì chúng ta như những bầy cừu ngu xuẩn bị dắt đến lò sát sinh.
G. Washington.