10 décembre 2018

TÙ TẠI GIA

.
Họ Đinh cùng họ Trịnh
1.
Đinh La Thăng trước tòa
xin làm “ma tại gia”
không làm “quỉ trong ngục.”
.
Trịnh Xuân Thanh lạy lục
xin Bác Trọng tha cho:
đã “đầu thú” trước “lò”,
sao chết nơi ngục thất,
trả tự do về Đức
để thuận việc ngoại giao…
.

Tội phạm ngày tăng cao,
khiến đại biểu “kiến tạo”
xin Quốc Hội soạn thảo
luật “tù giam tại gia”...
.
2.
Lẽ nào nước Việt ta
sẽ như một Khám Lớn ?
.
An Khánh, 12/2018
Đoàn Thuậ
n