09 décembre 2018

UỶ BAN CHỐNG TRA TẤN LHQ ĐÃ RA KẾT LUẬN VỀ VIỆT NAM
Hôm nay, ngày 8/12/2018, Ủy ban Chống tra tấn Liên Hợp Quốc đã công bố văn bản “Quan sát Kết luận”(Concluding observations) nhằm đánh giá về việc thực hiện Công ước Chống tra tấn của nhà nước Việt Nam.

Bản Quan sát Kết luận này được ban hành trên cơ sở xem xét báo cáo quốc gia và thực hiện phiên điều trần đối thoại với nhà nước Việt Nam vào hôm 14-15 tháng 11 vừa qua. 


Bản Quan sát kết luận đã cung cấp một cách toàn diện về các hạn chế trong hệ thống pháp luật và chính sách thi hành của nhà nước Việt Nam, đã dẫn đến tình trạng tra tấn đang lan tràn tại Việt Nam. Qua đó Ủy ban Chống tra tấn tập trung đưa các các khuyến nghị cho nhà nước Việt Nam thực hiện, và yêu cầu nhà nước Việt Nam báo cáo tiến độ thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban trước ngày 7/12/2019, và ấn định thời hạn báo cáo định kỳ lần thứ hai của Việt Nam vào ngày 7/12/2022.

Ủy ban cũng đề nghị nhà nước Việt Nam cần phải dịch bản Quan sát Kết Luận này sang ngôn ngữ tiếng Việt để phổ biến đến các nhân viên công chức tại Việt Nam, đồng thời đăng tải phổ biến văn bản này trên các trang thông tin chính thức của nhà nước.

Trong thời gian tới, Facebook này sẽ cố gắng chuyển tải từng vấn đề mà Ủy ban đã đề cập trong nội dung bản kết luận, đồng thời sẽ đưa ra một số bình luận cá nhân như là các sáng kiến nhằm hỗ trợ nhà nước thực thi hiệu quả các khuyến nghị này.

Văn bản kết luận chính thức có tại đây: https://tbinternet.ohchr.org/…/V…/CAT_C_VNM_CO_1_33168_E.pdf