16 décembre 2020

NHÂN SỰ BỘ CHÍNH TRỊ - NHỮNG NGUYÊN TẮC KHÔNG TỪ BỎ: KHÔNG QUÁ 2 NHIỆM KỲ

Nguyen Ngoc Chu

1. Kinh nghiệm thực tiễn của các nước có thể chế ‘диктатура пролетариата’ (độc tài của vô sản) chỉ ra rằng cơ chế này có lỗ hổng - tạo ra sự độc tài - mà khi ở chức vụ cao nhất, kẻ tham quyền sẽ tiêu diệt mọi chống đối để trở thành lãnh tụ suốt đời. Thực tiễn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN ở Đông Âu khẳng định điều này. Hai minh chứng “đá tảng” là Stalin và Mao Trạch Đông. 


Sau sự sụp đổ của XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, Trung Quốc đã “thức tỉnh” bằng quy định ‘hai nhiệm kỳ’ kể từ thời Giang Trạch Dân đến Hồ Cẩm Đào. Nhưng Tập Cận Bình đang xoá bỏ quy định ‘Hai nhiệm kỳ’ để biến ông ta thành ‘Hoàng đế Trung Quốc’ suốt đời. Đó là tai hoạ cho nhân dân Trung Quốc.

2. Tuỳ vào quy định của từng nước mà nhiệm kỳ là 4 năm, 5 năm, 6 năm hay 7 năm. Đa số các nước quy định nhiệm kỳ là 4 và 5 năm. Chẳng hạn, nhiệm kỳ tổng thống Mỹ là 4 năm, nhiệm kỳ tổng thống Pháp là 5 năm.

‘Hai nhiệm kỳ’ (8-10 năm) là khoảng thời gian quá dài, thừa đủ để một người đứng đầu quốc gia thi thố hết tài năng, bộc lộ mọi tinh hoa, vắt kiệt mọi sáng tạo. Sau hai nhiệm kỳ, sẽ không còn sáng tạo, chỉ có lối mòn và kìm hãm.

3. Từ Đại hội VI năm 1986, không có ai giữ chức Tổng Bí thư quá 2 nhiệm kỳ. TBT Nguyễn Văn Linh – 1 nhiệm kỳ. TBT Đỗ Mười hơn 1 nhiệm kỳ. TBT Lê Khả Phiêu – ít hơn 1 nhiệm kỳ. TBT Nông Đức Mạnh – 2 nhiệm kỳ.

Việt Nam phải đi theo con đường chung của nhân loại. Không quá hai nhiệm kỳ.