21 décembre 2020

“Tan thành cất”

1.
”Tan thành cất”, tức, Tất Thảnh Cang.
Dân nguyền dân rũa đủ mọi đàng:
nào sâu “cạp đất”, đĩa “hút máu”
”rút ruột” dân đen, như thú hoang.

2.
Cang từ ủy viên, phó bí thư,
làm Sở Giao thông đến bây chừ,
”cạp” khu Phước Kiểng bao nhiêu “đất”,
”rút” dân Thủ Thiêm bao “ruột dư”?

Do bị Trung ương cách ủy viên,
về Ban Lịch sử bám chút quyền,
dựa lưng Thiện Nhân, vai Hai Nhật,
né lò Phú Trọng mong ngồi yên.

Nay, án Tân Thuận, Sadeco,
”Sai phạm nghiêm trọng” thêm hồ sơ,
Một loạt “quan đảng” bị truy tố,
Củi gộc Sáu Cang phơi trước lò.

Thủ Thiêm,2020
Đoàn Thuận