18 janvier 2016

Cái tát tai trí mạng

 
Gs Trần Phương
Trong nhng gi phút nguy kch nht ca Đt Nước vn có nhng người con cưng ca Đt Nước xut hin đ gánh vác.

Ti mt Hi Ngh Đánh Giá, Giáo Sư Trn Phương ch tch UB Khoa Hc Xã Hi đã ung dung phát biu:
1. Ch Nghĩa Xã Hi được đưa ra ch đ bp thiên h.
2. Ch Nghĩa Xã Hi đã tht bi. Ch Nghĩa Cng Sn là o tưởng!
3. Chúng ta t la di chúng ta và chúng ta la di người khác.
Đây không phi là nhng ý kiến mi m. Hơn hai chc năm nay, k trước người sau, đã có rt nhiu người cng sn hay không cng sn đã nghĩ như vy và đã nói như vy. Cho nên cái đóng góp ca GS Trn Phương không phi trong phn tư tưởng mà hai khía cnh khác. 
1. Giáo Sư Trn Phương không phi là mt người vô danh. Vi danh v là Ch Tch y Ban Khoa Hc Xã Hi, nguyên Phó Th Tướng, ông là mt trí thc quan trng trong Đng CSVN. Tiếng nói ca ông có trng lượng mà chc không có người nào trong Đng phn bác được. Tiếng nói ca ông gián tiếp cho biết rng nhng người trong ban Tư Tưởng, trong ban Lý Lun ca Đng nghe qua rt có b thế lý thuyết gia, triết gia nhưng thc cht đu là mt bn ba xo.
Làm sao có cái Tư Tưởng nào đúng đn da trên mt Ch Nghĩa o Tưởng? Làm sao có cái Lý Lun nào lương thin khi mc đích là đi la bp người dân?

2. Thi đim li phát biu chân thành ca Giáo Sư Trn Phương cũng là mt tính toán bi đát. Mun cu nước, sĩ phu phi dám liu mng.
Lúc này, Quc Hi sp biu quyết v mt b Hiến Pháp mi. Nhng người mun có thay đi tiến b càng lúc càng đông và nhng người phn đng càng lúc càng lì. Tình trng đang dn co trong li m đu trong Hiến Pháp. Đ cao vai trò ca Ch Nghĩa Mác-Lênin phi viết làm sao? Đnh hướng XHCN là cái gì?
Hiến Pháp là mt văn kin cam kết gia Nhà Cm Quyn và người dân. Nó là mc tiêu mà người dân và Nhà Cm Quyn đng thun thc hin. Nó là trí tu ca dân tc, người dân phi hãnh din vì nó.

Giáo Sư Trn Phương đã nói rng "Ch Nghĩa Xã Hi được đưa ra ch đ bp thin h". Bây gi mà còn có người mun đưa Ch Nghĩa Quái Thai vô Hiến Pháp Vit Nam đ bp ai đây? C hi trường v tay nng nhit. 90 triu người dân c nước cm t. Giáo Sư Trn Phương đã xut hin đúng lúc đ chn bn giáo điu ba xo li, không cho chúng tiếp tc ly sình bôi lên mt Quc Hi Vit Nam.

H Tn Vinh

Melbourne