mardi 12 novembre 2019

“thế lực thù địch phản động lưu vong”


 Có “ thế lực thù địch phản động lưu vong” nào ở Hàn Quốc đang "bôi tro trét trấu" như thế nầy. Ông Tô Lâm sang bắt ngay, không chấp nhận được ...
Chúng cả gan viết những dòng chữ Việt như trong tấm ảnh này, treo ngay tại sân bay !