31 octobre 2021

Quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày !

Bài thơ của Nguyễn Duy làm từ năm 2018 đến năm 2021 vẫn còn nguyên giá trị