23 octobre 2021

TRÊN và DƯỚI

 “Trên nói dưới không nghe”.
”Miệng trên ăn, dưới tè”
”Nhổ ra rồi lại liếm”.
”Băng đảng đẽ ra phe”.

Dân hiểu “lời dân gian”,
không tin “lũ hỗn mang”.
“Trên ca” cho “Dưới tụng”,
kiểu “chủ nô bầy đàn”.

Thị trường nhiều nhóm phe,
tranh ăn giữa phường bè.
“Quan trên” quyết ra lệnh.
”Quan dưới” ngồi im re.

Giữa mùa dịch Bắc Phương,
Dân lâm cảnh đoạn trường.
Đói ăn, nghèo đất ở,
”Giãn cách” giữa bụi đường.

Ôi ! “Nhà nước pháp quyền”.
Tòa Tối Cao đã nghiêng
theo triều ”Lợi ích nhóm” .
Dân sống trong muộn phiền.

Thảo Điền,2021
Đoàn Thuận