22 juin 2014

MỜI THAM GIA THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ “THOÁT TRUNG VỀ VĂN HOÁ”Hưởng ứng cuộc toạ đàm “Thoát Trung” do Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh tổ chức, trang mạng Văn Việt của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN xin mời các nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu thuộc mọi lĩnh vực liên quan, và bạn đọc tham gia thảo luận chủ đề “Thoát Trung về Văn hoá”.Văn hoá xin được hiểu theo nghĩa bao gồm các giá trị tinh thần như ý thức tư tưởng, triết lý, đạo đức, tâm linh, lối sống,… Như thế, Văn hoá chính là nền tảng sâu xa và lâu bền của sức mạnh dân tộc. Không thể “thoát Trung” về kinh tế, an ninh, chính trị… nếu không xuất phát từ “thoát Trung về Văn hoá”.

Xung quanh chủ đề này, có những câu hỏi cần giải đáp:
-          Thoát Trung về Văn hoá là thoát cái gì? Cốt lõi của Văn hoá Trung Hoa mà ta cần “thoát” là cái gì, đặc biệt là cốt lõi Văn hoá Trung Hoa đương thời? Vai trò của Nho giáo? Chủ nghĩa Mác-Lê-Mao? Các thuyết Đặng – Hồ - Tập?
-          Thoát Trung để đi về hướng nào? Văn hoá Mỹ? Văn hoá Nhật? Bắc Âu? Đông Nam Á? Văn hoá “thuần Việt”?
-          Thoát bằng cách nào? Cải tổ các thiết chế văn hoá? Vai trò của Giáo dục? Các hình thức xã hội dân sự?
Và nhiều vấn đề cụ thể mà các nhà văn, nhà nghiên cứu, bạn đọc có thể đặt ra.

Các bài viết sẽ được đăng tải dần trên Văn Việt, và gửi đến cuộc toạ đàm “Thoát Trung về Văn hoá” do Quỹ Phan Châu Trinh tổ chức.

Trân trọng đón chào các bài tham gia thảo luận của quý nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu và bạn đọc


Văn Việt