27 juin 2014

Lai Châu: Người dân tộc Thái vây hãm 2 trụ sở ủy ban, dọa thắt cổ chủ tịch huyện