29 avril 2018

Dân nào chịu nổi?


NHỮNG KHOẢN NỢ NÀY KHÔNG PHẢI DO DÂN GÂY RA