23 mai 2019

HÀ NỘI CÓ CON THUỒNG LUỒNG


Trương Tuần
Hà Nội có con thuồng luồng

Nó nằm nó ưỡn chườn ườn thất kinh

Bao năm khổ sở dân mình

Tầu chẳng thấy, thấy chình ình nỗi lo

Có người ăn rất là to

Cho nên nỉ hảo tha hồ mưu thâm...

Trương Tuần

http://trannhuong.top/tin-tuc-54149/ha-noi-co-con-thuong-luong.vhtm