18 février 2020

ÂM MƯU CỦA TRUNG QUỐC MỞ CUỘC CHIẾN XÂM LƯỢC VIỆT NAM NĂM 1979