26 janvier 2019

cướp đêm cướp ngày


1.
”Cướp đêm là giặc”.
”Cướp ngày là quan”.
Giặc “lạ” cướp nước.
Quan “đỏ” cướp làng.2.
Giặc cướp Hoàng Sa,
Nam Quan, Gạc Ma,
một nửa Bản Giốc,
biên giới Việt Hoa.

Quan cướp đất đai
nguồn sống lâu dài
của dận tộc Việt.
hôm nay ngày mai.

Cướp ngày cướp đêm
dùng sức mạnh mềm
cướp phá đất Việt.
dưới bóng búa liềm.

3.
Bọn cướp nổi chìm,
dựa lưng chính quyền
phi nhân phi pháp
cướp mòn tài nguyên.

Thảo Điền,1/2019
Đoàn Thuận