16 janvier 2019

Thơ Trần Nhơn: CHÚ ẾCH MÁC-LÊ-MAO(Nhạc sĩ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy Lợi)


Chú ếch nằm đáy giếng,
Cứ tưởng trời bằng vung;
Ộp oạp điều ngu thiển,
Lạc lõng lời điên khùng.


Từ tầm nhìn đáy giếng,
Mơ thế giới đại đồng;
Lạc vào mê hồn trận
Thời tiền sử "ba không".


Không gia đình, Tổ quốc,
Không tôn giáo, tâm linh;
Thời loạn cương vô pháp,
Đấu đá chốn cung đình.


Tầm nhìn quanh chân ghế
Thấy tư duy nhiệm kỳ:
Vẽ chương trình dự án,
Tiền dân mặc sức chi.


Dân oan tràn khắp nẻo,
Ngủ vất vưởng gầm cầu.
Đại gia, tư bản đỏ
Mua quốc vụ, công hầu.


Lò tôn cháy âm ỉ,
Củi ân oán giang hồ.
Vặt lá cành, ngành ngọn,
Gốc bền chặt sinh sôi.


Ếch lên đồng lên cốt,
Thiền niệm Mác-Lê-Mao;
Cuồng “chữ vàng”, “bốn tốt”,
Bịp đồng chí, đồng bào.


Ếch đã bị điểm huyệt
Vào đúng giữa tim đen;
Đang tức điên muốn chết,
Lồng lộn… ngã lăn kềnh.


TN