18 janvier 2019

Ai “gạt bà con ?”

.
1.
Tiếp dân Thủ Thiêm
Thiện Nhân tâm đắc:

“Tôi nói giọng Bắc,
nhưng là người Nam,
không gạt bà con..”
.
Phải chăng “người Bắc
lý luận Lê Mác”
mới “gạt bà con ?”

Lươn lẹo vuông tròn,
coi thường pháp luật,
để chiếm nhà đất,
của dân Thủ Thiêm.


2.
Cướp ngày nổi chìm,
bất thần bất hảo,
vào phá xóm đạo,
Lộc Hưng một thời.
Cư dân bao đời
chia sẻ nghèo khổ
qua nhiều chế độ,
đâu phải “đất công”
.
Ai gạt cộng đồng?
rằng “bất hợp pháp”
cửa nhà phá sập.
dối trời hại dân.
.
3.
Bất tín
Bất nhân.
.
Thảo Điền,1/2019
Đoàn Thuận