16 janvier 2019

Thơ Thái Bá Tân: ĐỀ NGHỊ NHÀ NƯỚC
Sòng phẳng thế này nhé:
Nếu nhà nước thực tình
Xem những người bức xúc
Đã xuống đường biểu tình

Là phần tử phản động,
Người của đảng Việt Tân.

Tức là họ không đủ
Tiêu chuẩn để làm dân.

(Mà họ đông lắm đấy.
Kể cả người ở nhà,
Có thể hơn một nữa,
Thậm chí hai phần ba).


Thì đề nghị nhà nước
Thử giải quyết cách này,
Minh bạch và sòng phẳng.
Mà phải giải quyết ngay.


Một - Vì là phản động,
Không đáng được làm dân,
Hãy cấp tiền cho họ
Sang Mỹ với Việt Tân.


Hai - Không làm được thế,
Thì từ nay về sau
Họ không được đóng thuế,
Không có quyền đi bầu.


Không có quyền xem đảng
Là lãnh đạo của mình.
Không được hưởng “ưu việt”,
“Sáng suốt và tài tình”.


Hơn thế, con cái họ,
Khi kẻ thù đánh ta,
Không được phép đi lính
Để bảo vệ nước nhà.


Như thế là sòng phẳng,
Rõ r
àng và công minh.
Đề nghị nhà nước quyết.
Mai mốt khỏi biểu tình.