22 septembre 2018

AI ?


Ai để giặc Bắc phương
hiện diện khắp quê hương,
Hán hóa ngành giáo dục,
lũng đoạn cả chính trường ?Ai cho dùng tệ Mao,
khiến ngân hàng lao đao,
bảy tỉnh biên giới Bắc
lệ thuộc lái buôn Tàu ?

Ai chiếm đất dân oan
gây bao cảnh ly tan,
cướp cạn nguồn sinh kế,
tước đoạt sự bình an ?

Ai toàn trị độc tài
theo cộng sản ngoại lai
xóa cộng hòa dân chủ
Nước Việt đâu ngày mai ?


Đoàn Thuận