19 septembre 2018

Đôi điều về giáo dục.Hề Chèo
1.

Giáo dục cải cách cãi chưa xong.
Phân ban thay sách cứ lòng vòng.
Chuơng trinh thí nghiệm lên đầu trẻ.
Giáo viên phụ huynh quay mòng mòng.

 
 
2.


Phổ thông căn bản không đúng tầm.
Lịch sử, khoa học ít quan tâm.
Chuyên về chính trị ca ngợi đảng.
Sắc thanh Tiếng Việt lai Hán âm.
.
Giáo khoa, pháp lệnh, Bộ độc quyền
Ưu việt  tăng giảm đổi liên miên
Hàng năm chỉnh sửa bán sách mới
”Con buôn giáo dục” thu thêm tiền.
.
Mấy chục năm qua cứ loay hoay.
Năm bước lên lớp , cô và thầy
sao đi chép lại một giáo án.
Cả  nước rập khuôn cách dạy này.
,
Thi cử cấp nào cũng đổ cao.
Thí sinh dốt đặc đỗ nhờ phao.
Nhờ quan các cấp chạy thành  tích.
Khảo thí buông theo lợi nhuận cao.
.
Bằng giả bằng mua ở đâu ra
Quan đảng chạy chức chạy đô-la.
Lớp ba lớp bảy thành tiến sỹ.
Đạo đức làm người coi như pha.
.
Thời buổi thị trường theo định hướng,
Giáo dục dường như cũng kịp mùa.
Bằng cắp qui ra bằng ngọai tệ.
Quan tham thả sức bán và mua.


3.


Đào tạo vừa qua theo hư danh.
Lắm quan ít thợ thiếu thực hành
Sinh ra quản lý năng lực yếu.
Phe“ tư bản đỏ” giàu rất nhanh.
.
Đoàn Thuận