16 septembre 2018

TÔI THÁCH CÁC VỊ ĐẤY

Duy nhất có quyền nói,
Duy nhất có báo đài,
Mấy bố bên tuyên huấn
Đang dằn mặt, ra oai.


Chửi người này “phản động”.
Mắng người kia “hòa bình”.
Cứ như mình đúng hết.
Người khác là cái đinh.


Xưa nay ta luôn thế.
Cái gì cũng một chiều.
Cái gì cũng áp đặt.
Xơ cứng và giáo điều.


Ừ thì các bố giỏi,
Lý luận cứ đầy mình.
Vậy thì hãy tranh luận,
Trung thực và văn minh.


Tranh luận phát trực tiếp,
Công khai trên báo đài.
Dân sẽ tự kết luận
Ai đúng và ai sai.


Tôi thách các vị đấy.
Không chơi trò nhập nhèm.
Giỏi thì bỏ cái thói
Cả vú lấp miệng em.