11 septembre 2018

CHÓ SỦA TRĂNG


Việc truyền thông lề đảng
Chửi ông ngô Bảo Châu,
Mà chửi cũng vụng lắm,
Đáng gọi là ngu lâu.


Ông ấy là viện sĩ,
Giáo sư xứ Cờ Hoa,
Cỡ Nobel quốc tế.
Tức ngoài tầm đảng ta.


Thế mà chửi sa sả,
Kiểu sát khí đằng đằng.
Ngu, không biết chửi thế
Là kiểu chó sủa trăng.

 
Chắc ai đó tức giận,
Rằng cho nhà, cho tiền
Mà ông không theo đảng
Và trở thành đảng viên.


Tức là vẫn nếp cũ,
Luôn coi mình là trời,
Muốn chửi ai thì chửi.
Tự biến thành trò cười.


Đảng có thể vĩ đại
Trong các trò đánh nhau.
Nhưng thông minh thì kém,
Khi bôi nhọ ông Châu.