14 septembre 2018

HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI

Thác Bản Giốc

Hoạch định lại biên giới
Là bình thường, không sao.
Nhưng ta và Trung Quốc
Đã hoạch định thế nào?


Cái việc hoạch định ấy
Tiến hành đã khá lâu,
Mà người dân mù tịt,
Chẳng biết đâu vào đâu.Đây là việc hệ trọng,
Sao không hỏi ý dân?
Sao không cho dân biết,
Gây bức xúc bội phần?


Tôi đề nghị đài, báo
Nói rõ với đồng bào:
Sau vụ hoạch định ấy,
Ta được mất thế nào?


Nói chi tiết, cụ thể
Và giải thích rõ ràng
Việc hình như ta mất
Bản Giốc, Mục Nam Quan.


Cả việc ta để mất,
Xôn xao trong dân tình,
Đất ngang bằng một tỉnh
Lớn như tỉnh Thái Bình.


Tôi cầu trời khấn Phật
Rằng điều ấy là sai.
Vậy thì hãy đính chính
Trên báo và trên đài.


Sẽ là tội rất lớn
Với cháu con, tiền nhân,
Nếu ta để mất đất,
Dù một tấc, một phân.
_______