11 mai 2018

đôi điều về chế độ độc đảng

1.
Vì sao ?
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa  thay tên tuổi?
Hiến pháp 1946 không ban hành ?
Sau cải cách, dân mất dần  ruộng đất.
Độc lập 
rồi, đâu dân chủ nhân dân.


Theo lệnh ai ?
Tiến nhanh tiến mạnh ...lên Chủ nghĩa Xã hội,
để rơi vào thời bao cấp  tang thương ?
Cả dân tộc khổ nghèo ôm tem phiếu,
đổi mới 
 theo nền kinh tế thị trường ?

Biện chứng đâu ?
Đa thành phần kinh tế  đặt  cơ sở
lấy độc tài chế độ  làm  thượng tầng ?
Mọi quyền lực trong tay nhóm lợi ích.
Những ông vua quân phiệt bóc lột dân.


2.
Vì ấu trĩ,
dù rằng Liên Xô đổ,
vẫn rập khuôn đường lối Mao-Staline,
đem Hiến Pháp đặt sau cương lĩnh đảng
xem ý dân như diễn biến hoà bình.

Biến Quốc Hội thành một nơi Đảng Hội
bởi thành phần đại biểu toàn đảng viên,
theo chỉ đạo lối dân bầu đảng cử
để mị dân một nhà nước pháp quyền.

Đảng độc quyền cơ cấu nhóm lợi ích,
thành nội xâm, bộ phận không nhỏ, bầy sâu,
một hệ thống quan liêu sinh tham nhũng
nhiều đảng viên thành tư bản siêu giàu.

Trong kháng chiến, đảng do dân nuôi dưỡng
Lên cầm quyền, làm quan cai trị dân
Quyền toàn trị áp chế quyền dân sự
Đất tiền nhân thành “sở hữu toàn dân”.


3.
Vì bảo thủ,
với tầm nhìn thiển cận
cuồng tín theo chủ nghĩa Mác-Lê nin
kiên định mãi thứ giáo điều hư tưởng
mặc lương dân ôm bao nỗi bất bình.

         

              ĐOÀN THUẬN