15 mai 2018

Thủ Thiêm, một niềm đau.


1.
Trôi qua hai thập kỷ,
bị chiếm đất mất nhà,
hàng vạn người phiêu bạt,
giữa cát bụi ta bà.

Dân đớn đau tuyệt vọng,
lòng tức tưởi lặng thầm
nuốt nước mắt oan trái,
trong khốn cùng tối tăm.

Bao cụ già bạc tóc.
Bao bé thơ nhóc nheo.
Bao gia đình tan tác.
Bao thân phận bọt bèo.

Ôi, Nhà thờ Tu viện
di sản hàng trăm năm
thuộc Dòng Mến Thánh Giá
nay thuộc giặc nội xâm.

2.
Giặc “hung thần cạp đất”
theo Bộ tứ Đại ca
gồm Đua Quân Cang Hải,
dày xéo đất ông cha.

Thủ Thiêm, Đô Thị Mới.
đổi đất lấy hạ tầng,
đuổi dân, cướp công sản,
bức tử người cơ bần.

Tiếng kêu oan thảm thiết
chìm sâu vào vô minh,
trước cướp ngày gian ác
như “bầy đàn súc sinh”.

Thủ Thiêm, 4/2018
ĐOÀN THUẬN.

.