mercredi 5 février 2020

TÔI TỐ CÁO


Nguyên NgcTrong nhiu năm qua, nhân dân thôn Hoành, xã Đng Tâm, huyn M Đc, thuc th đô Hà Ni, dưới s lãnh đo ca mt s lão nông tri đin đng đu là C Lê Đình Kình đã kiên trì đu tranh quyết gi cánh đng Sênh mà cha ông h đã khai thác, bi b, xây dng t ngàn đi, và t trước đến nay chưa h có bt c lnh thu hi ca nhà nước cho bt c mc đích gì, chng li âm mưu cướp đot cánh đng này ca chính quyn Hà Ni cu kết vi mt nhóm li ích có tính cht mafia. C Lê Đình Kình là mt đi lão nông, năm nay đã 84 tui, là mt chiến sĩ cách mng, 58 tui đng, là cu chiến binh trung kiên ca my cuc chiến tranh chng ngoi xâm, là bc hin nhân được nhân dân rng rãi coi là mt v B Tát nhân hu và ôn hòa, luôn ch trương chp hành mi ch trương đường li đúng đn ca Đng và Nhà nước, trung thành trit đ vi quyn li chính đáng ca nhân dân.


Đi mt vi mt con người chân cht, hin minh, thâm thúy, và nhân hu như vy, trong nhng năm qua nhà cm quyn cu kết vi bn mafia âm mưu cướp đt đã không t mt th đon thâm him và đc ác nào. Năm 2017 chúng đã mt ln la C ra cánh đng Sênh nh đo ranh gii đt ri bt ng đá C gãy chân, gây tàn tt sut đi. Sau đó là liên tiếp nhng âm mưu la bp, d d, uy hiếp, đe da, tráo tr, thm chí cho c bn lưu manh len li lun sâu làm ni gián… không t mt th đon thô bo, hung ác và đê tin nào… Nhưng mm do, ôn tn, thông minh, thôn Hoành, Đng Tâm, dưới s ch đo bình tĩnh, ôn hòa ca C Lê Đình Kình và các bc cao niên đoàn kết cht ch cùng các tng lp nhân dân vn đng vng.

Cui cùng bn quyết tâm chiếm đt mt người d thú đã gi đến trò đc ác nht. Trong đêm mng 8 rng sáng ngày mng 9 tháng 1 năm 2020 (nhm đúng ngày rm tháng Chp, mi người đang nô nc chun b đón Tết Canh Tý), gn 3000 quân thuc lc lượng vũ trang chính quy ca Chính ph nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam, trang b đy đ vũ khí hin đi và các khí tài công ngh tác chiến tiên tiến đã được huy đng (bi ai, theo lnh ca cá nhân hay cơ quan ti cao nào?), bt ng tn công vào thôn Hoành, lp tc bao vây không chế tt c các nhà trong làng bng cách phun hơi cay, bt b đánh đp tàn bo tt c trai gái già tr, nhm không cho ai chi vin đ tp trung đt kích vào nhà C Lê Đình Kình và hai con trai C, dùng vũ khí phá ca nhà C Kình, phun hơi cay, xông thng vào giường C Kình, kéo v C vt ra bên ngoài, đánh đp tra tn C máu me lênh láng khp phòng, chĩa thng súng bn đúng vào tim C, vào đu C, bn nát chân C, ngoài ra còn mt s vết đn khác na.

Giết người đi đôi vi cướp ca: h còn bn nát mt t st và cướp mang đi mt t g trong đó C Kình vn ct gi chu đáo tt c giy t bn đ chính thc v Đng Tâm và riêng Đng Sênh.

Theo li thú nhn công khai ca ba v đi din b công an, trong đó có c Trung tướng Th trưởng Lương Tam Quang, tt c v tn công quy mô và giết người kinh hoàng thôn Hoành, Đng Tâm được thc hin mà không có bt c mt văn bn mnh lnh có tính pháp lnh phê chun ca Vin kim sát, không có lnh khám xét bt b ca công an, không có lnh tòa án hay ca bt kỳ cơ quan pháp lut nhà nước nào hết.

Xác C Kình, v đi lão t nay s tr thành Thành Hoàng bt t ca làng Hoành y, sau đó không biết đã b nhng k giết C mang đi đâu, b m phanh thây không biết đ lc tìm hay ly đi nhng gì trong lc ph ngũ tng.

Hôm sau người thân trong gia đình được gi lên nhn li xác C vi yêu cu khn nn: phi ký xác nhn là C chết trong khi xung đt vi lc lượng cưỡng chế Đng Sênh, cách thôn Hoành 3 km.

Mt v án mng đc bit nghiêm trng đã din ra ti nhà C Lê Đình Kinh thôn Hoành, xã Đng Tâm, gia th đô Hà Ni ca nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam. Nn nhân là đi lão gia Lê Đình Kình, công thn ca T quc Vit Nam, đã b các lc lượng vũ trang ca chính quyn Vit Nam x t hình vi hình thc tàn bo nht, không theo bt c quy đnh và trình t pháp lut nào hết. Cho đến hôm nay, mng 4 tháng 2 năm 2020, nghĩa là gn mt tháng sau s v, chưa hay không h thy my may đng thái ca toàn b h thng tư pháp ca cái đt nước được coi là có pháp chế này khi t mt v án giết chết công dân Lê Đình Kình.

Tôi nghiêm khc đòi hi nhà cm quyn Vit Nam lp tc ra lnh khi t v án ln giết c Lê Đình Kình mt cách minh bch, công khai, công bng.

Nhng k ch trương, nhng k lên kế hoch, nhng k t chc lc lượng và ra lnh thc hin dù cp nào, nhng tên sát nhân, hay nhng tên đao ph đã trc tiếp ra tay phi đn ti ác trước vành móng nga.

Là công dân Vit Nam, là nhà văn Vit Nam, tôi t cáo ti ác tri không dung đt không tha này trước toàn dân Vit Nam và thế gii.

Tôi thiết tha kêu gi mi bc trí gi trong nước và trên thế gii cùng mi người có lương tri lên án ti ác man di này và ngăn chn nó có th tái din bt c đâu.


Nguyên Ngc

Hi An

Ngày 04/2/2020
Nguyên Ngc