10 août 2020

Hãy phát khẩu trang TQ cho lãnh đạo

Đại tá Nguyễn Như Phong cựu TBT báo CÔNG AN NHÂN DÂN và báo Dầu khí PETROTIMES đề nghị nhân dịp món quà KHẨU TRANG CHINA đến Hà Nội