12 janvier 2018

Tập Đoàn Nhà nước


Trương Tuần

CHẮT BÓP ĐƯỢC TÝ SỮA

NUÔI SẠCH MẤY ÔNG NÀY

AI ĐẺ RA THẾ NHỈ
THỜI TA HAY THỜI TÂY ?

http://trannhuong.net/tin-tuc-53105/biem-hoa.vhtm