13 janvier 2018

GS. Trần Văn Thọ: “Cái đơn giản không làm, VN cứ nghĩ tới Cách mạng 4.0 cao xa”


Gs. Trn Văn Thọ: "Vit Nam c nghĩ ti cuc Cách mng công nghip 4.0 cao xa mà có nhng vn đ đơn gin chúng ta không làm như mun rút ngn khong cách công ngh vi thế gii phi nhp khu công ngh ng dng vào sn xut".


Gs. Trn Văn Th, Thành viên T tư vn Kinh tế 
ca Chính ph, Đi hc Waseda, Tokyo.


Gs. Trn Văn Th, Thành viên T tư vn Kinh tế ca Chính phủ, Đi hc Waseda, Tokyo chia s điu này ti Hi tho chuyên đ Nâng cao năng sut trong bi cnh công nghip hoá trong khuôn kh Din đàn Kinh tế Vit Nam năm 2018, din ra sáng 11/1. Ly ví d t Nht Bn, GS. Th cho biết, 60 năm trước, Nht Bn ging Vit Nam như bây gi v cơ cu GDP, xut khu. Tuy nhiên, trong 20 năm, Nht Bn đã tr thành nước công nghip hin đi.

"Mi năm, Nht Bn tăng trưởng kinh tế 10%, giai đon này kéo dài 20 năm, 6.000 ngày làm thay đi nước Nht. Tôi mong Vit Nam thi gian ti s m ra giai đon phát trin mi, ít là phát trin 10%, trong vòng 4-5 năm", ông Th đánh giá.


Theo GS. Th
, đ đt được điu này, Nht Bn đã đy mnh ci thin năng suất lao động như trong nhng năm 1955-1960, Nht Bn ch yếu là nhp khu công nghệ t nước ngoài. Năng sut tăng nh phân b li lao đng, tăng quy mô nhà máy và ci tiến công ngh


Liên h
Vit Nam, ông Th nói: "Tôi không tìm thy Vit Nam có s liu thng kê v công ngh nhp khu mi năm. Vì vy, thi gian ti, các b ngành liên quan nên thng kê công ngh nhp khu du nhp t nước ngoài vào Vit Nam mi năm bao nhiêu, theo ngành gì".


H
ơn na, Vit Nam c nghĩ ti cuc Cách mng công nghip 4.0 cao xa mà có nhng vn đ đơn gin chúng ta không làm như mun rút ngn khong cách công ngh vi các nước, phi nhp khu công ngh nước ngoài v ng dng vào sn xut.


Đ
ng thi, vi Nht Bn, mi kế hoch chính sách ca h ch được thc hin trong 5 năm, nhưng Vit Nam ông Th đánh giá có khi c 40 năm mi thc hin mt chính sách. 


Chính vì v
y theo v giáo s này, Vit Nam có th phát trin tc đ cao, vượt qua by thu nhp trung bình d dàng nếu có chiến lược tn dng tim năng đang có và li thế nước đi sau.

Dư đa đ tăng năng sut là chuyn dch lao đng t nông sang công nghip, t khu vc cá th sang hình thc t chc doanh nghip hin đi, t tăng qui mô doanh nghip đang quá nh hin nay. Đng thi, khuyến khích du nhp công ngh, kết hp vi phát trin th trường vn s thúc đy đu tư theo hướng cách tân công ngh, tăng năng sut.Cn phi ci thin năng su


Nhìn vào con s
thng kê v tc đ tăng trưởng kinh tế Vit Nam, ông Ngô Văn Tun, Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, cho biết, t khi đi mi, m ca, tc đ tăng trưởng đi theo xu hướng gim dn. C th, giai đon 2001-2005, tăng trưởng kinh tế trung bình đt 7,51%, đến 2006 -2010 tc đ gim 7,02%, 2011-2015 tc đ ch còn 5,67%. Rõ ràng mô hình tăng trưởng không phù hp vi s thay đi ca nn kinh tế.


Trong đó, ông Tu
n nhn mnh, năng sut lao đng rõ ràng có vn đ, căn c vào con s thng kê thy rt bun. Theo tính toán ca Tng cc Thng kê, năng sut lao đng ca Vit Nam năm 2016 “ch bng 7% ca Singapore, 17,6% ca Malaysia và 36,5% ca Thái Lan. Mi lao đng ca Vit Nam ch có năng sut bng 42,3% ca Indonesia, 56,7% ca Philippines và đc bit là ch bng 87,4% năng sut lao đng ca Lào. Điu đáng lo hơn c là chênh lch v năng sut lao đng gia Vit Nam vi các nước vn tiếp tc gia tăng”. 


Tr
ước thc trng này, ông Umeda Kunio, Đi s đc mnh toàn quyn Nht Bn ti Vit Nam, khuyến ngh, đ tránh by thu nhp trung bình, phát trin kinh tế bn vng, Vit Nam cn thiết lp mô hình phát trin kinh tế mi.


Theo đó, Đ
ng và Chính ph Vit Nam cn khi đng chiến dch mang tính toàn quc đ nâng cao nhn thc, tăng năng sut là yếu t chính tăng sc cnh tranh kinh tế Vit Nam đi kèm hành đng c th.

Quan trng hơn, ông Umeda Kunio cho rng, Vit Nam cn tăng cường không ch năng sut ca công ty tư nhân mà còn năng sut ca chính Chính ph. Thông qua đó, h tr khu vc tư nhân. Làm thế nào đ có th phi hp nhp nhàng th tc hành chính, ci cách doanh nghip quc doanh rt quan trng ti tương lai ca đt nước.


GS. Kenichi Ohno, Vi
n Nghiên cu chính sách quc gia (GRIPS), Nht Bn cũng đưa ra các khuyến ngh chính sách nhm tăng năng sut đi vi Chính ph Vit Nam.


Li
u Vit Nam có th tránh by thu nhp trung bình? Làm thế nào đ các ngành kinh tế ca Vit Nam nâng cao tính cnh tranh thông qua nâng cao năng sut.

Sáng to không th đt được nếu thiếu s thay đi các nghĩa và phân tích thu đáo.
Liu các doanh nghip nhà nước có th c phn hoá khi không ci thin năng sut và kinh nghim quc tế trong vic nâng cao năng sut?


Đó là nh
ng câu hi GS. Ohno đưa ra và cn được sm tr li trước khi có nhng quyết đnh quan trng.

THUÝ LINH
http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/gs-tran-van-tho-cai-don-gian-khong-lam-viet-nam-cu-nghi-toi-cach-mang-40-cao-xa-3430052.html