dimanche 2 septembre 2018

Thực hiện quyền tự do biểu tình ngày 2 tháng 9 năm 2018

Chủ quyền Việt Nam - Gạc Ma bất tử - Tàu cộng cút đi!