28 septembre 2014

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR)


Dân Quyền :
Ông Phùng Liên Đoàn, 74 tuổi, là một chuyên gia về an toàn hạt nhân và môi trường. Ông tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ về ngành nguyên tử tại Massachusetts Institute of Technology, đã làm việc 3 năm tại trung tâm Đà Lạt, và trên 40 năm tại hầu hết các trung tâm nguyên tử của Mỹ. Nay về hưu và con cháu đã tự lập, ông nguyện đem hết của cải để chung sức với các hội từ thiện Việt Nam giúp người Việt và xã hội dân sự Việt Nam thông qua Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF0 và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR)


Dân Quyền xin đăng toàn văn các văn bản ông Phùng Liên Đoàn vừa gửi tới để quí vị nghiên cứu và trong điều kiện cụ thể của cá nhân mình, tổ chức của mình có thể gửi  đơn tham gia Chowng trình


Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF)
Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR)
8021 Golfers Oasis Drive, Las Vegas, NV 89149
     

Ngày 25 tháng 9, 2014

Kính Gửi: Thành Viên VA-NGO Network              
Các Hội Thiện Nguyện Phi Chính Phủ Hướng về Việt Nam (NGOs)
Cá nhân hoặc nhóm người đang giúp đỡ người Việt trong hoặc ngoài nước.


Năm thứ tư
Như đã loan báo vào ngày 3 tháng 9, chúng tôi (qua VASF-CESR) mong muốn đóng góp và thách đố các NGOs và các bạn làm việc thiện nguyện để cộng hưởng cùng nhau giúp người Việt kém may mắn và xã hội dân sự Việt Nam.
Đây là năm thứ tư chúng tôi làm việc này. Chúng tôi sẽ đóng góp từ 1000 (một ngàn) đến 10,000 (mười ngàn) USD để “thách đố” quí vị làm được nhiều ích lợi hơn năm ngoái trong chương trình thiện nguyện của quí vị. Mong quí vị “cộng hưởng”.
Ngân sách của chúng tôi năm nay là 400,000 (bốn trăm ngàn) USD. Đây là tiền do chính chúng tôi làm việc cả đời kiếm được nhưng không muốn để cho con cháu tiêu phí vì chúng cũng đã may mắn tương đối tự lập.

Điều Kiện Tham Dự
Các đề nghị nhận thách đố-cộng hưởng phải hội đủ các điều kiện sau:
       Đã có tổ chức, chính thức hoặc tự nguyện dân sự.
       Đã giúp người Việt kém kém may mắn trong nước hoặc ngoài nước Việt Nam được hơn một năm với chứng từ rõ ràng về tài chánh và kết quả.
       Có thể tìm kiếm thêm tiền “mới” hoặc đóng góp “mới”. “Mới” có nghĩa là “nhiều hơn năm 2014” về tiền và công sức. Nếu là công sức thì phải tính ra tiền mặt một cách hợp hoàn cảnh, hợp lý.
       Sẽ không dùng tiền của VASF-CESR trả lương bổng hoặc phí tổn văn phòng. Nhưng phí tổn đặc thù cho chương trình thì được phép.
       Có hai nhân sĩ xét đơn và chứng thực là đơn đáng tin cậy.
       Nộp hồ sơ qua điện thư trước ngày 31 tháng 10 năm 2014, 24:00 (giờ California). Đơn gửi trễ ngày giờ thì sẽ không được cứu xét. Chú ý: Xin đừng gửi bưu điện hoặc thư nhanh hoặc thư bảo đảm vì chỉ tốn tiền và tốn thì giờ. 

Ai có thể nhận “thách đố-cộng hưởng”?
       Hội từ thiện hoặc giáo dục hoặc xã hội phi chính phủ (non-governmental organization—NGO) tại bất cứ nơi nào đã và đang làm việc với mục đích giúp người Việt và xã hội dân sự Việt Nam.
       Cá nhân hoặc một nhóm người, trong nước hoặc ngoài nước, không phải là do chính phủ lập ra, đã hoặc đang giúp người Việt và xã hội dân sự Việt Nam.

Ai không thể nhận sự đóng góp này?
               Người hoặc cơ quan do chính phủ lập ra hoặc được hiểu là có liên hệ mật thiết với chính phủ.
               Người hoặc cơ quan làm chính trị hoặc được hiểu bởi là có màu sắc chính trị.
       Người hoặc cơ quan đã không thực hiện đúng những cam kết với chúng tôi trong chương trình trong những năm 2011 - 2014.

Làm Đơn
Phụ bản A là một mẫu dàn bài cho đơn. Đơn không dài quá 12 trang, chữ theo khổ font 10, các hàng cách nhau 1.5 dòng (như trong bài viết này) và phải diễn tả các đề mục theo thứ tự sau:
       Hội đủ các điều kiện
       Đã và đang giúp người Việt có nhu cầu hoặc gây nội lực cho xã hội dân sự;
       Có thể cộng hưởng bằng tiền “mới” hoặc tài vật, hoặc công sức “nhiều hơn” năm 2014 với kết quả đạt tỉ lệ chí ít là 1:1 (tiền chúng tôi đóng góp : tiền thách quí vị cố gắng gây quĩ). Chú ý: có thể dùng điều kiện này đi quyên thêm tiền và công sức thiện nguyện cho chương trình của bạn!);
       Không phải do chính phủ lập ra hoặc hoạt động theo chỉ thị của cán bộ;
       Không làm chính trị (nhưng chúng tôi công nhận ai cũng có quyền bảo vệ quyền con người.);
       Đơn và các dữ kiện trên phải được duyệt xét và chứng nhận bởi hai nhân sĩ đã đọc và cam đoan đơn của bạn là đáng tin cậy. Hai nhân sĩ này phải có tiểu sử đáng kính trong xã hội nơi bạn làm việc. Quan chức hoặc bảng cấp to không tự động có nghĩa là “nhân sĩ đáng kính”.
       Diễn tả tổ chức và hoạt động
Xin diễn tả tổ chức và chương trình thật chính xác để chúng tôi thấy ấn tượng muốn cộng tác Chí ít phải diễn tả các yêu cầu trong phụ bản A. Thay vì trích trong các tài liệu có sẵn, nên viết mới cho hợp với chương trình thách đố-cộng hưởng này. Nên tóm tắt gẫy gọn trong 12 trang, khổ chữ 10, 1.5 cách dòng (như trong bài viết này). Các tài liệu kèm thêm chỉ có thể liệt vào một phụ bản không dài quá 20 trang nhưng có thể dùng bất cứ khổ chữ nào. Nếu viết dài quá hoặc gửi tài liệu quá nhiều và bừa bãi, thì có thể bị coi là “lạc đề” và không tôn trọng thì giờ của người duyệt đơn hoàn toàn tự nguyện bỏ thì giờ riêng của mình làm việc này không công.
       Thành tích với chương trình VASF-CESR
Nếu bạn được VASF-CESR đóng góp trong các năm qua (2011 - 2014), bạn cần diễn tả đã hứa gì và làm gì theo lời hứa và lời yêu cầu của VASF-CESR. Nếu quá dài thì bạn nên tóm tắt trong 12 trang chính và để chi tiết trong phụ lục. Bạn sẽ bị loại nếu không cẩn thận. Nếu bạn chưa bao giờ được nhận thách đố của VASF-CESR thì bạn cũng viết là “chưa”.
       Diễn tả bạn cần có đóng góp của VASF-CESR trong năm 2014-2015
     Diễn tả chương trình sẽ làm tốt hơn nếu có thêm sự đóng góp của VASF-CESR.
     Diễn tả cách đang/sẽ gây quỹ để hội điều kiện của “thách đố-cộng hưởng”. (Chú ý: “mới” có nghĩa là nhiều hơn năm 2014.) Việc quy công sức ra tiền phải làm cho rõ ràng, hợp với hoàn cảnh địa phương, hợp lý trong công tác làm việc nhân đạo. Đơn sẽ bị bác nếu thấy có hiện tượng không rành mạch, không đúng thực tế, không thành thật.
     Phải bao gồm một trang hoạch toán về tiền bạc thu chi gồm ba cột cho các năm 2013, 2014 và dự tính cho năm 2015. (Xem mẫu trong phụ lục A.)
     Diễn tả người kiểm tra và cách kiểm tra vì đó là rất quan trọng trong việc xác minh tính cách trong sáng (làm tốt) và minh bạch (có chứng từ và phổ biến rộng rãi) của việc sử dụng tiền cho công ích.
       Hai (2) thư xác nhận
Phải có thư ngắn gọn của hai nhân sĩ đáng kính xác nhận là đã đọc đơn và đồng ý là đơn chính xác, thành thật. Nhân sĩ đáng kính là người được cộng đồng kính nể-- không phải vì chức to, bằng cấp to-- mà vì đã làm việc giỏi, trong sáng và minh bạch. Mỗi nhân sĩ phải có tiểu sử một trang và lá thư một trang xác nhận là đã đọc đơn và bảo đảm tính cách trung thực của đơn.
Người trong tổ chức như nhân viên hoạt động hoặc thành viên Hội đồng Quản Trị không được viết thư này vì có mâu thuẫn lợi ích. Cũng xin chú ý là nếu có một thư làm sẵn cho nhân sĩ ký thì đơn sẽ bị loại ngay.

Đơn nào là ưu tiên?
       Ưu tiên là công việc thiện nguyện trong nước đã làm việc có hiệu quả giúp người có nhu cầu hoặc giúp xã hội dân sự.
       Ưu tiên là cộng tác với nhau để làm việc có hiệu quả cao hơn.
       Ưu tiên cao nhất là dành cho những hội trong nước cộng tác với những nhóm thiện nguyện NGO ngoài nước.
       Chúng tôi không xét đơn của những tổ chức chính trị hoặc có liên quan mật thiết với chính phủ. Đây là việc làm tự nguyện của chúng tôi và chúng tôi chỉ cần tuân thủ luật pháp.

Làm cách nào để biết đơn không bị loại?
Vì chúng tôi làm việc thiện nguyện không lương, có ít người và ít thì giờ, chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi hoặc điện thoại của từng bạn. Bạn cần đọc kỹ bản loan tin này, và nếu còn thắc mắc thì hỏi thêm các hội bạn đã nhận thách đố-cộng hưởng trong những năm trước. Chúng tôi liệt kê trong phụ bản B tên và cách liên lạc với một số hội từ thiện trong nước và ngoài nước. Chú ý: không phải tất cả các hội này đều đã nhận được sự thách đố của VASF-CESR nhưng chúng tôi liệt kê để khuyến khích các tổ chức trong nước làm việc với nhau và với các NGO đã có kinh nghiệm nhiều năm.

Chúng tôi chia sẻ là trong những năm 2011-2013 nhiều đơn bị bác vì một hoặc nhiều chi tiết sau:
       Tổ chức của bạn đã lớn mạnh thành ra chúng tôi cần dành tiền giúp các tổ chức khác.
       Đơn nộp trễ.
       Đơn không có diễn tả bạn đã làm gì với số tiền thách đố/cộng hưởng của VASF-CESR trong những năm 2011-2014?
       Đơn không tuân thủ các điều kiện về số trang, khổ chữ, cách dòng, văn phạm, và dễ hiểu.
       Đơn không có địa chỉ rõ ràng, người chủ chốt, cách liên lạc, và cách nhận tiền từ một ngân hàng tại Mỹ (có thể nhận qua một NGO bạn).
       Đơn không có tiểu sử và thư xác nhận của hai người đáng kính.
       Đơn không có tóm tắt hoạch toán tài chính cho năm 2013, 2014 và (dự tính) 2015, cùng là người giám sát và cách quản lý tiền bạc một cách trong sáng, minh bạch.
       Đơn không qui thì giờ của người thiện nguyện ra tiền một cách phải chăng theo điều kiện địa phương.
       Đơn có dấu hiệu là không thành thật và có nhiều dấu giếm.

VASF và CESR là ai?
Gia đình TS Phùng Liên Đoàn thành lập Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (VASF) năm 1988 và Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR) năm 1997 dùng tiền dành dụm của chính mình theo luật thuế của Mỹ để giúp đồng bào Việt Nam kém may mắn trong những lúc cần thiết nhất. VASF và CESR đã được chính phủ Mỹ công nhận là tổ chức nhân đạo loại 501(c) (3).
Lý do chính chúng tôi làm việc này vì chỉ muốn nuôi con cháu thành những công dân đóng góp cho xã hội, và sau khi đã tương đối được như vậy, chúng tôi muốn chia sẻ toàn thể tài sản cho những người kém may mắn trước khi mình qua đời.
Ngoài việc tuân thủ pháp luật tại những nơi hoạt động (chủ yếu là Mỹ và Việt Nam), VASF và CESR không có dính líu gì tới hoặc nhận tiền của bất cứ chính phủ nào, bất cứ tổ chức đảng phái hay tôn giáo nào. Cho tới nay, 99% tiền của VASF và CESR là do hai người sáng lập đóng góp; số 1% là do thân hữu đóng góp. Phí tổn hành chính của VASF và CESR thì ít hơn 0.1% kể từ năm 1989.

Quỹ Khuyến Học Việt Mỹ (Vietnamese American Scholarship Fund—VASF)
Trong hơn 25 năm qua VASF đã xây nhiều trường học và phát nhiều ngàn học bổng và giải thưởng tại Việt Nam, cùng là giúp một số học giả nghiên cứu các vấn đề Việt Nam. VASF đã lập huy chương mang tên Weinberg để cổ súy việc dùng năng lượng hạt nhân phụng sự hòa bình và nhờ hội Nguyên Tử Mỹ phát hai năm một lần. VASF đã giúp đúc chuông Hữu Nghị Quốc Tế 6 tấn tại Nhật và đem treo vĩnh viễn tại công viên của Oak Ridge, bang Tennessee, để ghi nhớ kỷ niệm xấu của việc đánh lén tại Pearl Harbor và bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki. VASF đã lập học bổng và giải thưởng phát hằng năm tại 5 trường đại học Mỹ để khuyến khích sinh viên có gốc Việt. VASF đã phát nhiều trăm giải thưởng cho học sinh trung tiểu học tại Tennessee và California để khuyến khích các cháu học tiếng Việt và sử Việt. VASF đã lập giải thưởng Balaban cộng tác với một học giả Mỹ có lòng giúp sinh viên Việt khảo cứu văn học chữ Nôm. Thành phố Oak Ridge thuộc bang Tennessee tại Mỹ đã trao giải thưởng International Friendship Bell cho VASF năm 2001.

Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (Center for the Encourgement of Self Reliance—CESR)
Trong hơn 15 năm qua, CESR đã cộng tác với nhiều hội trong Vietnamese American (VA)-NGO Network giúp đồng bào Việt Nam khắp ba miền đào giếng, xây trường, làm nhà vệ sinh, mổ xẻ các ca khuyết tật và giúp nhiều cộng đồng trong nước thực hiện các công tác lá lành đùm lá rách. Đặc biệt là CESR đã thiết lập Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (TTKKTL) tại Huế từ năm 1999, cứu trợ nạn nhân lụt lội, phát áo ấm mùa đông cho trẻ em nghèo, phát nhiều trăm học bổng mỗi năm, xây trường mẫu giáo, và giúp hơn 20 ngàn gia đình nghèo sản xuất/ buôn bán tự lập tại hơn 35 địa bàn quanh thành phố Huế. Hiện CESR đang cộng tác với quản lý các chợ tại Huế xây nhà vệ sinh sạch có bảo trì để đóng góp vào sức khỏe của cộng đồng. CESR cũng cộng tác với phụ huynh các trường chung quanh Huế dạy bơi cho 10,000 học sinh trong 10 năm để giảm thiểu nạn chết đuối trong những trận lụt hằng năm tại Huế. CESR cũng đã bành trướng chương trình ra xã Bát Tràng thuộc Hanoi từ năm 2010.  Năm 2008 TTKKTL được Liên Hiệp Quốc trao giải thưởng UN Habitat- Civil Society Innovation. Nhiều tổ chức và hội thiện nguyện tại Mỹ cũng đã trao giải thưởng Bác Ái cho CESR và VASF.

Từ năm 2011, VASF và CESR chủ trương “thách đố - cộng hưởng” với các hội NGO và bạn bè có tâm trí phụng sự xã hội để làm nhiều hơn trong công tác thiện nguyện giúp người Việt và xã hội dân sự Việt Nam.

Vì vài con én không thể tạo nên mùa Xuân, chúng tôi mong có sự đóng góp nhiều hơn của người Việt giúp người Việt, nhất là những quí vị người Việt may mắn đã nuôi con cháu ăn học thành tài và vì thế không còn cần để gia tài cho chúng. Chúng tôi sẽ hiến kế để quí vị làm lấy, hoặc nếu đóng góp qua chương trình của chúng tôi thì tên tuổi và ý nguyện của quí vị sẽ được nêu cao.

Ai là người xét đơn?
Thành viên Hội Đồng Quản Trị của VASF và CESR và thân hữu được mời. Mọi quyết định là cuối cùng, không thể tranh cãi dưới bất cứ hình thức nào.

*******************
    Chương Trình Thách Đố-Cộng Hưởng VASF-CESR năm thứ 4
Văn kiện hướng dẫn
Ngày 25 tháng 9 năm 2014
Thưa quí vị:
Như đã loan báo vào đầu tháng 9, chúng tôi xin gửi tới quí vị những văn bản cần thiết cho việc làm đơn nhận thách đố và cộng hưởng với chúng tôi làm việc nhiều hơn nữa giúp người đồng hương kém may mắn và giúp xã hội công dân Việt Nam.
Vì chúng tôi làm việc tự nguyện và thiếu nhân lực, cho nên các văn bản này có thể có chỗ sai lầm hoặc tối nghĩa. Xin quí vị thông cảm và cứ làm giấy tờ theo cách tốt nhất mình biết.
Chúng tôi có thể thiếu sót gửi văn bản này tới vài bạn đã gửi ý định đăng ký. Trong trường hợp này quí vị có thể viết thẳng cho chúng tôi, hoặc tự động tìm giấy tờ nơi bạn hữu, hoặc tự do chuyển cho ai muốn có. Không phải chỉ có những người đã đăng ký mới có quyền nộp đơn. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ phải rất chọn lựa những đơn mà chúng tôi cho là trung thực và có ích nhiều cho người Việt và tiến trình xã hội công dân Việt Nam.
Hạn chót chúng tôi nhận đơn là 31 tháng 10, 2014, 24:00 giờ California.
Kính chào quí vị.
Phùng Liên Đoàn, PhD, PE

VASF-CESR Challenge-Collaboration Program-Fourth Year
Guide Documents for Application
September 25, 2014
Dear Friends:
Just as we announced at the beginning of the month, we send herewith instructions on how to send in your application to accept our challenge and collaboration for you to do more work for Vietnamese in need and Vietnamese civil society.
Since we do not have much manpower in this voluntary work, our papers may lack clarity or contain inconsistencies in some places. We ask that you just interpret our intention the best you can in your effort to submit a persuasive proposal.
We may miss some of you who have sent in expression of intention. In this case, please write to us or go ahead to use a copy of these papers from a sister organization. We will accept applications from anyone, not only from those who have written to us previously. But you understand that we cannot approve all applications, as we perforce have to choose and select those that appear to us most successful in helping Vietnamese in need and the advancement of the Vietnamese civil society.
The deadline for us to accept applications is October 31, 2014, 24:00 California time.
Sincerely,
Doan L Phung, PhD, PE

************
Phụ Bản A
DÀN BÀI KIỂU MẪU
(đơn viết không dài quá 12 trang, khổ chữ 10, 1.5 dòng cách)
Ngày:      _________________
Tên của tổ chức hoặc nhóm:        ____________________________________________
Địa chỉ:        ____________________________________________  Địa chỉ Email ___________________
Tên người làm đơn: ___________________________________Địa chỉ Email ___________________
Điện thoại: ___________________________   Điện thoại lưu động (nếu có)   ____________________
Hội đủ điều kiện
       Đã làm việc thiện nguyện giúp người Việt từ năm _____. (trang ___)
       Có thể cộng hưởng 1:1 (hoặc hơn) bằng tiền hoặc việc tình nguyện nhiều hơn 2014. (trang ___)
       Sẽ không dùng tiền VASF-CESR trả lương hoặc kinh phí văn phòng. (trang ___)
       Có hai nhân sĩ duyệt xét là “đáng tin cậy” (trang ___)
       Ngày gửi đơn ____________ (phải trước ngày 31/10/2013 24:00 giờ California)
Diễn tả hội và người
Công việc thiện nguyện bắt đầu như thế nào?
Tên người chủ chốt
Tên người đóng góp công/ của
Tên người kiểm soát tiền bạc?
Kiểm soát tiền bạc cách nào?
Diễn tả chương trình
Thực địa của công tác
Diễn tả các chương trình
Các thành tích đã đạt được
Có cộng tác với hội bạn nào không? Chú ý: ưu tiên cao nhất là người trong nước cộng tác với NGO ngoài nước Việt Nam.
Đã làm viêc với VASF-CESR chưa?
Nếu đã nhận thách đố của VASF-CESR trong các năm trước thì diễn tả các hứa hẹn và kết quả làm việc cộng hưởng. Chú ý: Đơn của bạn sẽ bị loại nếu bạn thiếu phần này. Nếu chưa nhận thách đố trong quá khứ thì viết như vậy.
Thách đố-cộng hưởng bao nhiêu, cách nào
Liệt kê số tiền (phải ít hơn 10,000 USD)
Liệt kê chương trình sẽ thực hiện với tổn phỉ nhiều hơn 2 lần số tiền đó.
Liệt kê phương pháp kiếm thêm tiền hoặc công sức tự nguyện để chứng tỏ phần cộng hưởng của mình.
Điền vào bản hoạch toán dưới đây.
Chú ý: nếu hoạch toán không rõ ràng thì bị coi là không cẩn trọng và có dấu giếm.


Diễn tả
2013
(đã có thực)
2014
(đã có thực và phỏng tính tới cuối năm)
2015
(phỏng tính)
Mục nào
cần  VASF/CESR
hỗ trợNguồn tài chính
     Nguồn 1
     Nguồn 2
    
TỔNG
Chi
     Lương nhân viên
     Phí tổn văn phòng
     Chương trình 1
     Chương trình 2
     Chương trình …
TỔNG
Sô giờ đóng góp không lương
     Nhân viên
     Thân hữu
     Giá trị tiền cùa đóng góp tự nguyện đó
TỔNG
Số người được giúp đỡ
     Trực tiếp
     Gián tiếp (gia đình, cộng đồng, trường học…)
Ai là người cam đoan các dữ kiện này là trung thực?
     Thủ Quỹ (tên)
     Người kiểm toán (tên)


Chữ ký
Khi ký dưới đây, chúng tôi cam đoan danh dự các dữ liệu là thật, minh bạch và trung thực

Người chủ chốt  ______________________________  Ngày  ___________________
Thủ quỹ:             ______________________________   Ngày  ___________________
Kiểm toán:         _______________________________ Ngày  ___________________

Thư của người đáng kính (2 trang mỗi người, không kể vào số 12 trang tối đa của đơn)
Xin đính kèm thư và tiểu sử của hai nhân sĩ đáng kính không phải là người của tổ chức. Người đáng kính vì tài, làm nhiều việc tốt, trong sáng và minh bạch, chứ không phải là quan chức hoặc có bằng cấp to.
Nhân sĩ 1, tên và địa chỉ           _______________________________________________________
Nhân sĩ 2, tên và địa chỉ           _______________________________________________________

************
Phụ bản B : Xin xdm đường link sau :

http://danquyenvn.blogspot.sk/2014/09/phu-ban-b-ten-va-ia-chi-vai-hoi-tu.html#more