28 septembre 2014

Người dân Việt Nam với quyền được biết và quyền được nói
Hơn 10 năm qua, hơn 100 quốc giá trên thế giới đã lấy ngày 28/9 hàng năm làm ngày Quốc tế về quyền được biết.
Nhân dịp này nhà báo Trần Quang Thành đã phỏng vấn Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi


Nội dung như sau,  (bấm) mời quí vị theo dõi