14 décembre 2015

Hội nghị Trung ương 13: Đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương


Thế là Hội nghị Trung ương 13 đề cử nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã khai mạc sáng 14/12 tại Hà Nội.

TBT Nguyễn Phú Trọng đến bây giờ vẫn chủ trương thành viên Bộ chính trị muốn tái cử, mặc dù quá độ tuổi, phải do Bộ Chính Trị khóa XI quyết định. Như thế, ông sẽ loại được Thủ tướng Dũng vì phe theo ông Trọng chiếm đa số trong Bộ chính trị này.
Sự kiện hội nghị TƯ 13 được quyết định thay Bộ chính trị chứng tỏ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi một bàn thắng. Ai mà không biết Thủ tướng Dũng muốn nắm toàn đảng.


Tuy nhiên, ông Dũng có nắm được đa số Ban Chấp Hành Trung ương hay không vẫn còn là một ẩn số. Đồng thời khi đã nắm được đảng thì ông Dũng sẽ làm gì là ẩn số thứ hai.

Hiện nay Thủ tướng Dũng được đông đảo quần chúng ủng hộ vì những tuyên bố về thể chế, về bảo vệ biển đảo của ông.
Tuy những tuyên bố của ông Dũng còn mập mờ, chưa thấy quyết tâm, để người ta có thể hồ hởi ủng hộ ông. Nhưng so với những lãnh đạo khác hiện nay, ông Dũng là "thằng chột" trong đám "thằng mù". Nhiều người có lẽ ủng hộ ông Dũng vì lý trí hơn là tình cảm, khẩu phục, tâm phục.

Ông Dũng đã có quá nhiều kẻ thù, họ là những đảng viên ù lỳ, bảo thủ, theo Tàu trong đảng. Nếu ông Dũng không thành công trong ý đồ của mình thì chẳng những ông mà còn cả gia đình 3 con của ông sẽ bị "quả báo".

Dù sao tình trạng lằng nhằng cuối nhiệm kỳ càng kéo dài thì đất nước càng bất lợi.


Dân Quyền


- Vấn đề nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là một trong 4 nội dung lớn, trọng tâm sẽ được thảo luận và quyết định tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13 vừa khai mạc sáng nay (14/12) tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đây là công việc hết sức hệ trọng”.

Hội nghị Trung ương lần thứ 13 khai mạc sáng nay (14/12) tại Hà Nội.


Trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII.

Đồng thời, Trung ương cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Theo quy trình công tác nhân sự, các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) viết phiếu giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Nhấn mạnh đây là công việc hết sức hệ trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tập trung công sức, trí tuệ nghiên cứu kỹ các Báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để thảo luận, cho ý  kiến, tạo được sự thống nhất cao về vấn đề này, làm cơ sở để Trung ương bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu về nhân sự theo đúng quy trình.


Thực hiện phương hướng công tác nhân sự, tại Hội nghị Trung ương 12 (tháng 10/2015), Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết danh sách nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết); đồng thời Trung ương cũng đã ghi phiếu đề xuất các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và ghi phiếu giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.
Ngay sau Hội nghị Trung ương 12, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo tổng hợp kết quả bỏ phiếu đề xuất và giới thiệu nhân sự của Trung ương; nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí xem xét về trường hợp “đặc biệt” là Ủy viên Trung ương khóa XI tái cử khóa XII; nghiên cứu và đề xuất các yêu cầu, căn cứ để lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần để xem xét, rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra.

Nguồn: Theo Nguyễn Tấn Dũng