dimanche 9 septembre 2018

Tố Hữu dạy trẻ


Đoàn Thuận

.
1.

Ngài Tố Hữu, thời chủ nghĩa xã hội

từng tự hào giáo dục trẻ sơ sinh,

dạy con mình cách ngợi ca lãnh tụ:

”Tiếng đầu lòng, con gọi Staline”.
.

Staline thống lĩnh khối Xô-Viết,

lấy Mác Lê cai trị xứ sở người,

nên con chỉ “thương cha thương một”

mà phải luôn “thương ông thương mười”.
.

Mẹ sinh con, đảng lãnh đạo toàn diện,

hãy quyết tâm “thương đảng phần nhiều”.

Cha rồi chết, “Staline sống mãi”,

hãy phò ông đúng cương lĩnh thiên triều.

2.
Nghe lời dạy, thời cải cách ruộng đất,

cháu mắng ông, con đấu tố mẹ cha:

nào “phản động”, nào “cường hào ác bá”,

để được giao rẻo ruộng, dăm luống cà…
.

Thời kinh tế thị trường theo định hướng

trò phản thầy vì bằng cấp bán mua,

con kiện cha vì một điều di chúc,

láng giềng gần tranh nhau mảnh đất chùa.

.

3.
Hội văn học nghệ thuật, thời đổi mới,

vẫn tụng ca một chủ nghĩa thoái trào,

tôn thờ mãi Mac Lê nin, Mao chủ tịch,

dù nền xưa đạo đức đã hư hao.
.
Đoàn Thuận