29 octobre 2020

Thơ Đặng Xuân Xuyến: CHỌN

Tặng ảnh Bác cho người khiếm thị

Người ta chọn lược tặng sư

Chọn tranh đem tặng người mù ngắm chơi

Người ta chọn điếc ráp lời

Chọn câm phản biện lẽ đời đúng sai.

Người ta, ừ, thế mà tài

Đảo điên thiên hạ diễn hài quậy chơi.

*

Hà Nội, 26 tháng 10-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN