16 octobre 2020

Thiên sứ Trump chống Tàu cộng

Mũ đỏ của TRUMP: Made in China

Mũ xanh của BIDEN: Union Made in the USA by Worker United (làm bên Mỹ)