17 janvier 2020

ÁNH MẮT


Đôi mắt dân tộc tôi đau buồn mãi mãi
Đôi mắt cụ già thương đất cha ông
Đôi mắt hiền lành vô vọng mênh mông
Đôi mắt đau buồn mang hình viên đạn
Ánh mắt xuyên lương tâm nhân loại
Xuyên bạo tàn lừa lọc dã man
Ánh mằt đau thương bất chấp hung tàn
Lửa trong mắt không bao giờ lụi tắt
Dân tộc tôi hôm nay trong ánh mắt cụ già
Không bao giờ khuất phục lũ vô lương...!!!
 


Thiết Phan